Solve any Star Pattern program in Python

Solve any Star Pattern program in Python